استاد شکیب اصفهانی

خورشيد عزّ و شأن سر زد چو در ماه رجب
مستند ذرات جهان از باده ي وجد و طرب
شاه سرير انّما ماه سپهر قل کفي
بدري که بر ارض و سما تابيده در ماه رجب
دردانه ي روشن روان کاندر زمين و آسمان
شادند از مولود آن هر چار ام و هفت اب
ميلاد آن جانان جان از انبساط جاودان
بزدوده از لوح جهان آثار اندوه و کرب
از جام عشق مرتضي رندانه سر مستيم ما
در بزم ما نبود روا عناب گون آب عنب
فرش درش عرش علا خاک رهش چون توتيا
گر خوانمش عين خدا در کيش ما نبود عجب
بي رب ارني از صفا در خانه ي يزدان درآ
چون موسي عمران تو را بايد اگر ديدار رب
در دفتر کون و مکان از نقش پيدا و نهان
فردي که ذات بي نشان بنموده او را منتخب
سرچشمه ي آب بقا سر پنجه ي مشکل گشا
آيينه ي ذات خدا گنجينه ي علم و ادب
هر بنده را مولاستي روشنگر دلهاستي
يکتاي بي همتاستي هم از حسب هم از نسب
تا شاه مردان مرتضي گرديد يار مصطفي
افتاد از رنج و عنا آتش به جان بو لهب
در وادي راه رشد بايد از او جويي مدد
زيرا که هر دانا برد پي بر مسبب از سبب
فرمانرواي بحر و بر سلطان ملک خشک و تر
از قصر قدرش در نظر ملک دو عالم يک وجب
تيغش چه شد آتشفشان در عرصه گردن کشان
افتاد چون نه آسمان خورشيد اندر تاب و تب
کيوان به قصرش پاسبان بگشوده چشم از فرقدان
دامان قدرش آسمان بگرفته با دست طلب
نطع زمين شد خوان او اهل زمان مهمان او
اين سفره ي احسان او گسترده دائم روز و شب
گر آب لطفش در جهان بر شوره زاري شد روان
نبود عجب گر جاودان رويد ز هر خارش رطب
از تاب قهرش هر زمان بويي رسد بر آسمان
همچون شهاب از کهکشان بر خاک افتد ذو ذنب
خاقان ز جان فرمان برش، قيصر غلام قنبرش
يک ذره از خاک درش خوشتر ز صد کان ذهب
اي ذو الجلال ذي شئون روز و شبت اندر فنون
اين بنده اي کافورگون وان خادمي مشگين سلب
ز آيات قرآن مبين چون واقفي باء تا به سين
ز آنرو اميرالمؤمنين تنها تو را آمد لقب
مهر تو در اين انجمن در هر دلي دارد وطن
مانند جان اندر بدن مانند خون اندر عصب
شاها (شکيب) از اين و آن پوشيده چشم آرمان
مگذار از جور زمان هر دم رسد جانش به لب

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله