باقر علوم

 


 

اول:
بي جهت نبود که باقرالعلوم نام گرفت؛ پرسشي نبود که پاسخش را نداند.
کشي درکتاب«رجال» خود مي نويسد:
محمد بن مسلم سي هزار سئوال از آن حضرت پرسيد و ايشان پاسخ همه آن ها را به او فرمود.
پدرش امام سجاد(ع) درباره اوصاف آن حضرت فرمود:
او امام و پدر امامان است، معدن بردباري و جايگاه علم ودانش است، همانند دريايي که آب در آن موج مي زند علم و دانش درسينه اش موج مي زند.
و او آن را مي شکافد و نشر مي دهد. به خدا قسم او شبيه ترين مردم به رسول خداست.
دوم:
از خاندان نور است...امام به حق! پيشوايي راستين و عبد صالح پروردگار:
ابوعلي بن شيخ طوسي در «امالي» خود مي نويسد؛
شفيق بلخي از يکي از اهل علم و دانش نقل مي کند و مي گويد:
به امام محمد باقر(ع) گفته شد: چگونه صبح را آغاز کردي؟
فرمود:
صبح را آغاز کرديم درحالي که غرق در نعمت خدا هستيم، گناهان ما را احاطه کرده است، خداوند با نعمت ها به ما مهرباني مي کند، ما با گناه ها و معصيت ها از او دوري و دشمني. ما نيازمند او هستيم، او از ما بي نياز.
سوم:
محبت شان ذره را آفتاب مي کند و از فرش به عرش مي رساند! انسان زميني را لايق قرب الهي مي کند و هم نشين انبياء وصالحين!
اما باقر (ع) فرمود: « به خدا قسم اگر سنگي ما را دوست بداردخداوند تبارک و تعالي او را با ما محشور گرداند و آيا دين چيزي جز محبت است؟!»
چهارم
کافيست افتخار شيعه او، پدران و فرزندانش را بر سينه داشته باشي تا فرداي قيامت شامل حالت بشود.
احوال آنان که:
«فاولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحيما؛( 1) خداوند بدي هايشان را به خوبي ها تبديل مي کند و خداوند آمرزنده و مهربان است.»
به تعبير محمد بن علي بن الحسين ، باقر العلوم بعد النبي: فرداي قيامت خداوند خودش بررسي حساب مؤمن گنهکار را به عهده دارد و کسي را از آن آگاه نمي کند. گناهانش را به ياد مي آورد و او به همه بدي هاي خود اقرار مي کند. آن گاه خداوند دستور مي دهد همه آن ها را به خوبي ها و ثواب ها تبديل کنيد و پس از آن براي مردم ظاهر کنيد. واين است تفسير و تأويل اين آيه شريفه و اين تنها درمورد گنهکاران شيعه است.
پنجم:
صراط مستقيم اند...
به بارگاه شان راه بيابي هر آن چه خير و نيکي است قرين لحظه هايت مي شود و دنيا و آخرتت تضمين مي گردد:
علامه مجلسي در «بحارالانوار» مي نويسد:
از امام باقر روايت شده است آن حضرت در باره آيه شريفه : «و اني لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدي: هر آينه من آمرزنده ام کسي را که توبه کند و به سوي من بازگشت نمايد و ايمان آورد و کار نيکو انجام دهد، سپس به راه هدايت رود.»(2) فرمود: مقصود اين است که به ولايت ما اهل بيت راه پيدا کند و هدايت شود.

پي نوشت ها :
 

1. فرقان، آيه 70.
2. طه، آيه 82.
منابع:
1. رجال کشي.
2. بحارالانوار.
3. کفايه الاثر.
4. تأويل الايات.

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله