شهادت پيامبر اکرم 28 صفر


غم و اندوه و تنهايي شيعه از سال دهم هجري زماني که تنها 63 سال از عمر با برکت ختمي مرتب حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله مي گذشت شروع شد. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله آخرين حج خويش را انجام داده و با بيت الله الحرام وداع نمودند و چون مي دانستند که سال آخر عمر شريفشان است موقع برگشت ار مکه مرتبا در بين راه به مردم مي فرمودند: اي مردم! مواظب باشيد پس از وفات من به فتنه ها گرفتار نشويد و از راه دين گمراه نگرديد. اي مردم! با حرف هاي من مخالفت نکنيد، بدعت در دين خدا نياوريد و هميشه به عترت و اهل بيتم متمسک شويد و مي فرمودند: من از بين شما مي روم و شما در حوض کوثر بر من وارد مي شويد آن وقت از شما سؤال مي کنم چه کرديد با دو چيز گرانبها و گرانقدري که در ميان شما باقي گذاشتم؟ بدانيد که قرآن و اهل بيتم از هم جدا نمي شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند، مبادا از اهل بيتم سبقت بگيريد. مبادا از کنار ايشان پراکنده شويد که هلاک خواهيد شد. مواظب باشيد اگر به حرف هاي من عمل نکنيد از دين خدا برگشته ايد و کافر شده ايد.
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله تنها موقع برگشتن از مکه اين سخنان را نفرمودند، بلکه تا آخرين لحظات عمر شريفشان مرتبا اين سفارشات را به مردم مي کردند.
روزي پيامبر صلي الله عليه و آله، تمامي منافقين و اهل فتنه را جمع کردند و اسامه بن يزيد را سرپرست و امير آنها قرار دادند و به اسامه امر فرمودند: اين لشکر را به بلاد روم همان جايي که پدرت کشته شده بب و در اطاعت کردن امر من عجله و شتاب کنيد. از جمله کساني که در اين لشکر منافق و مرتد بودند ابوبکر و عمر بن الخطاب لعنت الله عليهما بودند. حتما فهميده ايد که منظور حضرت از فرستادن اين لشکر به روم چه بوده است؟‌آري پيامبر مي خواستند که مدينه از اهل فتنه و منافق خالي شود و شخص منافقي نباشد تا با اميرالمؤمنين عليه السلام مخالفت ورزد و پس از شهادتشان امر خلافت به آقا اميرالمؤمنين علي عليه السلام مستقر گردد و مردم به هدايت اصلي و ابدي برسند...

تقویم شیعه

ااَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ الزَّهراء حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ اِنسِیَةُ، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله اَشهَدُ انَّ فاطِمَةَ سَیِّدَةٌ حَوراء، حُجَّةُ الله عَلی حُجَّجِ الله
اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صفی الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وجه الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ید الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً اُذن الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سیف الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً صراط الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قلب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً عین الیقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رایة الهدی اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ولایت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید العرب اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید المرسلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام المتقین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سید الوصیین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امام البررة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً فاروق اعظم اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً الصدیق الاکبر اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حیدر کرار اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبیب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً رحمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نور الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً کلمة الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حجاب الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً آیت الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یختار الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الاوصیاء اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ المصنون اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً سرّ الممکنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قطب الدائرات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نقطة الکائنات اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً حبل الله المتین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً یعسوب الدین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً نفس رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً وصی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین علی اخی رسول الله اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً امینة علی وحیه اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً خلیفة علی عباده اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قسیم النار والجنة اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً قائد الغر المحجلین اشهد ان امیرالمؤمنین عَلِيّاً ممسوس فی ذات الله